PHOTON ENERGY GROUP

Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych ( zwane dalej "Polityką prywatności") 

Niniejszy dokument obejmuje również przetwarzanie danych osobowych i naszą politykę dotyczącą plików cookie. 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem jest każda osoba prawna, która jest częścią Photon Energy Group - grupy osób prawnych pod wspólną kontrolą Photon Energy N.V., z siedzibą Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam 1083 HN, Holandia, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van Koophandel), numer korporacyjny: 51447126, numer VAT: NL850020827B01 (jako spółka dominująca) (dalej "Administrator" lub "My"). Administrator świadczy usługi związane z energią słoneczną i uzdatnianiem wody oraz w ramach swojej działalności administruje swoją stroną internetową www.photonenergy.com lub www.lerta.energy (zwaną dalej "Stroną internetową" lub „Witryną”).  

2. Przetwarzanie danych osobowych 

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), w ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetową oraz przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych w celach marketingowych, sprzedażowych i rekrutacyjnych (odwiedzający lub inne osoby fizyczne zwane dalej "Użytkownikiem" lub "Użytkownikami" lub "Tobą"). Jesteśmy częścią grupy przedsiębiorstw lub instytucji powiązanych z podmiotem centralnym (Photon Energy N.V.), który może mieć uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej) w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zgodnie z pkt. 48 preambuły Rozporządzenia.  

W rozumieniu Rozporządzenia dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "Danymi Osobowymi"). Dane Osobowe mogą być przetwarzane za zgodą Użytkownika lub bez niej. 

Przetwarzamy Dane Osobowe jako administrator. W niektórych przypadkach Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez inny podmiot przetwarzający na podstawie stosunku umownego między Administratorem a takim podmiotem przetwarzającym. Na żądanie Użytkownika możemy udostępnić listę takich podmiotów. 

Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkowników w oparciu o podstawy prawne wymienione poniżej: 

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik 
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy 
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (np. spór sądowy lub dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych), zakres Danych Osobowych jest ograniczony do Danych Osobowych, które są niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń 
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
 • Wyraźna zgoda Użytkownika  

3. Przetwarzanie Danych Osobowych z naszej Strony internetowej 

Przetwarzamy następujące Dane Osobowe z Witryny: 

 • Adres IP 
 • Przeglądane strony 
 • Data i godzina wyświetlenia 
 • Adres URL strony odsyłającej 
 • Ustawienie języka 
 • Położenie geograficzne 

Przy każdej wizycie na naszej Stronie internetowej dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez odpowiednią przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dziennika. 

Dane Osobowe będą anonimizowane i wykorzystywane do celów statystycznych w celu ulepszenia Witryny i ochrony serwerów przed nadużyciami ze strony osób trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

Przetwarzamy Dane Osobowe z Witryny w sposób zautomatyzowany; nie stosujemy profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie oznacza przetwarzanie Danych Osobowych, w którym wykorzystywane są wyłącznie zautomatyzowane systemy informatyczne, np. aplikacje informatyczne, oprogramowanie itp. 

4. Przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych 

Ponadto przetwarzamy następujące Dane Osobowe w celach marketingowych: 

 • Imię i nazwisko 
 • E-mail 
 • Adres domowy 
 • Numer telefonu 

Marketing obejmuje głównie oferowanie produktów lub usług Photon Energy Group. Na podstawie Twojej zgody możemy przesyłać Ci oferty drogą elektroniczną, najlepiej pocztą elektroniczną. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania ofert (opt out). 

Dane Osobowe do celów marketingowych nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

5. Przetwarzanie Danych Osobowych do celów sprzedaży 

Na podstawie zgody i prośby Użytkownika przetwarzamy następujące Dane Osobowe w celu przygotowania niewiążącej oferty instalacji domowych systemów fotowoltaicznych. 

 • Imię i nazwisko 
 • E-mail 
 • Adres domowy 
 • Numer telefonu 

Dane Osobowe w tym celu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

6. Przetwarzanie Danych Osobowych do celów rekrutacji 

 • Dane Osobowe Użytkownika  
 • Imię i nazwisko 
 • E-mail 
 • Adres domowy 
 • Numer telefonu 
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym 
 • Informacje o wykształceniu i zainteresowaniach Użytkownika 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zawarcia umowy o pracę lub przyszłych rekrutacji (jeśli w tym celu zostanie udzielona dodatkowa zgoda). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (a) przekazując dane osobowe (CV) poprzez aplikację w sekcji kariery na stronie www.photonenergy.com, (b) wysyłając CV na adres careers@photonenergy.com, info@photonenergy.com, info@photonenergy.cz lub inny adres e-mail, który Administrator może posiadać od czasu do czasu, (c) przekazując CV za pośrednictwem osoby poleconej. 

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami). W przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przyszłe rekrutacje, dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.   

7. Przekazywanie Danych Osobowych stronom trzecim 

Podczas przetwarzania Danych Osobowych nie dochodzi do nieuprawnionego przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (z wyjątkami opisanymi poniżej). Zebrane Dane Osobowe są przekazywane wyłącznie w ramach Photon Energy Group lub (w przypadku naszego obowiązku prawnego) organom i instytucjom publicznym (rządowym) lub naszym dostawcom usług, którzy działają jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na mocy Rozporządzenia. 

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do Danych Osobowych Użytkownika, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazania lub przetwarzania, lub jakichkolwiek innych nadużyć. 

8. Czas przetwarzania Danych Osobowych 

O ile nie określono czasu przetwarzania, Dane Osobowe w związku z Witryną są przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia danego celu. Jeżeli przepisy prawa nie określają konkretnego okresu przechowywania danych, samodzielnie ustalamy okres przechowywania, mając na uwadze zasady proporcjonalności i rozliczalności.  

Jeśli przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika, przetwarzamy jego Dane Osobowe do momentu wycofania przez niego takiej zgody i zażądania anulowania tego przetwarzania (rezygnacja).   

9. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Użytkownik ma prawo zażądać następujących praw. Użytkownik ma prawo do: 

 • Informacji o tym, jakie Dane Osobowe przetwarzamy 
 • Dostępu do Danych osobowych 
 • Sprostowania Danych Osobowych 
 • Usunięcia Danych Osobowych 
 • Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych 
 • Przenoszenia Danych Osobowych (prawo do otrzymania Danych Osobowych dostarczonych przez Użytkownika) 
 • Kopii Danych Osobowych 
 • Sprzeciwie wobec przetwarzania Danych Osobowych 

Użytkownik może zgłosić powyższe żądanie pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@photonenergy.com. Odpowiemy Użytkownikowi lub przekażemy mu informacje o podjętych środkach tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu żądania. 

Jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania przez nas Danych Osobowych, ma on również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, w przypadku Australii, do Biura Australijskiego Komisarza ds. Informacji. 

10. Korzystanie z plików cookie 

Używamy plików cookie w celu optymalizacji naszej Witryny. Plik cookie to plik tekstowy, który jest tymczasowo przechowywany w pamięci komputera (zwany dalej "sesyjnym plikiem cookie") lub przechowywany na dysku twardym (zwany dalej "trwałym plikiem cookie"). Pliki cookie zawierają informacje o poprzednich wizytach Użytkownika na serwerze lub informacje o tym, które strony lub usługi były odwiedzane przez Użytkownika. Pliki cookie służą do identyfikacji komputera Użytkownika podczas korzystania z sieci. Określone pliki cookie służą do poprawy komfortu przeglądania stron internetowych. Użytkownik zawsze ma możliwość odrzucenia ustawienia nietechnicznych (nieistotnych) plików cookie. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. Opis, domenę i czas wygaśnięcia plików cookie można znaleźć na stronie Cookie Settings

11. Korzystanie z Google Analytics 

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (zwaną dalej "Google") w celu uzyskania wglądu i poprawy funkcjonalności naszej Witryny lub gromadzenia danych do celów marketingowych. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z Witryny przez Użytkownika (w tym adres IP Użytkownika) mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach poza Unią Europejską. Google Analytics obsługuje centra danych na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, aby zmaksymalizować szybkość i niezawodność usług. Zanim dane zostaną przesłane na jakiekolwiek serwery w Stanach Zjednoczonych, są one gromadzone na serwerach lokalnych, gdzie adresy IP Użytkowników są anonimizowane (gdy funkcja ta jest włączona przez klientów). Użytkownik może zrezygnować i odmówić korzystania z analitycznych plików cookie.  

Ponadto możemy korzystać z Sygnałów Google. Sygnały Google to dane sesji z witryn i aplikacji, które Google kojarzy z Użytkownikami, którzy zalogowali się na swoje konta Google i którzy włączyli personalizację reklam. To powiązanie danych z tymi zalogowanymi Użytkownikami jest wykorzystywane w celu umożliwienia raportowania na różnych urządzeniach, remarketingu na różnych urządzeniach, więcej informacji można znaleźć tutaj.  

12. Zmiany polityki prywatności 

Możemy zmieniać lub poprawiać niniejszą Politykę prywatności, zmiana wchodzi w życie poprzez jej opublikowanie na Stronie internetowej Administratora. 

Zastrzeżenie 

1. Ograniczenie odpowiedzialności 

Pomimo najwyższej staranności w przygotowaniu Witryny, nie gwarantujemy dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości Strony internetowej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Korzystanie z Serwisu nie tworzy żadnego stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem a jakimkolwiek podmiotem z Photon Energy Group. 

2. Linki zewnętrzne 

Jeśli Witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (zwanych dalej "linkami zewnętrznymi"), zawartość tych stron internetowych podlega odpowiedzialności odpowiedniego operatora. W momencie umieszczania linków nie stwierdziliśmy żadnych naruszeń prawa ani praw osób trzecich. Nie mamy wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki. W żadnym wypadku zawartość stron, do których prowadzą linki, nie może być rozumiana jako oświadczenia, oferty lub reklamy Photon Energy Group lub w jakikolwiek inny sposób jako zawartość tej strony. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach na stronach, do których prowadzą linki, linki te zostaną natychmiast usunięte. 

Prawo własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne 

Treści publikowane na Stronie internetowej są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej. Każde niedozwolone wykorzystanie treści i informacji zawartych na Stronie internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Photon Energy N.V. lub odpowiednich właścicieli praw autorskich. 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.