Photon Energy Group publikuje wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r.

  • W pierwszym kwartale 2024 r. skonsolidowane przychody Photon Energy Group wyniosły 17,375 mln EUR w porównaniu do 19,280 mln EUR rok wcześniej, co oznacza spadek o 9,9% rok do roku.

  • W raportowanym okresie skonsolidowana EBITDA wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie do 0,783 mln EUR w porównaniu z 0,330 mln EUR w I kwartale 2023 r., a osiągnięty wynik EBIT w wysokości -1,425 mln EUR oznacza nieznaczną poprawę w stosunku do -1,569 mln EUR rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto grupa odnotowała istotnie niższą stratę w wysokości -1,321 mln EUR w porównaniu z -4,170 mln EUR w I kwartale 2023 r.

  • Grupa opublikowała wytyczne finansowe na rok 2024 przewidujące osiągnięcie przychodów na poziomie od 90 do 100 mln EUR i wyniku EBITDA na poziomie od 16 do 18 mln EUR.

Amsterdam - 17 maja 2024 r. - Photon Energy Group publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

„Pierwszy kwartał 2024 r. upłynął pod znakiem ciągłych działań zmierzających do uodpornienia naszego modelu biznesowego na dalsze wahania gospodarcze i geopolityczne. Przede wszystkim udało nam się dokończyć proces rebalansowania naszego portfela IPP, który na koniec kwartału był niemal po równo podzielony na część opartą o taryfy gwarantowane i część działającą w modelu opartym o ryzyko rynkowe (sprzedaż po cenach spot dnia następnego). Przejście na bardziej zrównoważony portfel aktywów wytwórczych jest posunięciem strategicznym, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadające ceny energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i obecną niepewność geopolityczną. Dodatkowo, w maju 2024 r. podpisaliśmy z EBOR umowę kredytową na finansowanie w wysokości 15 mln EUR co niewątpliwie znacząco wzmocni możliwości ekspansji Grupy w Rumunii i pozwoli na rozwój naszej działalności na rynku mocy. Patrząc w przyszłość, wierzymy, że działania podjęte w pierwszym kwartale pomogą nam wzmocnić nasz model biznesowy i powrócić na ścieżkę wzrostu i poprawy rentowności Grupy w kolejnych kwartałach 2024 r. Wierzymy również, że jesteśmy lepiej przygotowani do dalszego rozwoju działalności Grupy” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Kluczowe wydarzenia w I kwartale 2024 r. i po zamknięciu okresu

  • Zwiększenie wolumenu wytworzonej zielonej energii elektrycznej do 30,2 GWh (+24.2% r/r)  dzięki zakończeniu budowy i podłączeniu do sieci nowych instalacji fotowoltaicznych w Rumunii.

  • Wzrost portfela IPP o 3,8 MWp w I kwartale oraz o dodatkowe 1,7 MWp po zakończeniu okresu sprawozdawczego do 132,8 MWp.

  • Doprowadzenie do końcowej fazy realizacji instalacji o mocy 10,7 MWp mocy w Rumunii.

  • Podpisanie umowy na wykonanie (EPC) instalacji o mocy 21 MWp w Nowej Zelandii i 20-letniej umowy typu on-site PPA na Węgrzech.

  • Zawarcie umowy sprzedaży praw do projektu fotowoltaicznego o mocy 20,4 MWp w Polsce (maj 2024 r.); kontynuacja negocjacji w sprawie sprzedaży projektów o mocy ponad 50 MWp w Rumunii.

  • Podpisanie umowy z EBOR o uprzywilejowane finansowanie  na kwotę 15 mln EUR (maj 2024 r.)

  • Zwiększenie portfela projektów dla których świadczone są usługi O&M o ponad 40 MWp do ponad 720 MWp.

Wskaźniki finansowe

W I kwartale 2024 r. skonsolidowane przychody Grupy Photon Energy wyniosły 17,375 mln EUR w porównaniu z 19,280 mln EUR rok wcześniej, co oznacza spadek o 9,9% rok do roku.

Przychody z wytwarzania energii elektrycznej osiągnęły poziom 3,746 mln EUR, co oznacza spadek o 9,7% rok do roku, przede wszystkim w wyniku niższych średnich zrealizowanych cen energii elektrycznej, które spadły w tym okresie o 23,1% ze 173 EUR/MWh w I kwartale 2023 r. do EUR 133/MWh w I kwartale 2024 r. Zwiększenie w tym okresie produkcji energii elektrycznej do 30,2 GWh, czyli o 24,2% r/r było niewystarczająca, aby zrównoważyć wpływ spadających cen.

Pozostałe przychody Groupy spadły z 15,129 mln EUR w I kwartale 2023 r. do 13,629 mln EUR w raportowanym okresie (spadek o 9,9% rok do roku) głównie ze względu na mniejszy wolumen sprzedaży komponentów fotowoltaicznych. Lepiej niż rok wcześniej radziły sobie pozostałe segmenty działalności Grupy, w szczególności dział New Energy, który odnotował wzrost przychodów spoza Grupy na poziomie 120,5% rok do roku.

Skonsolidowana EBITDA Grupy osiągnęła 0,783 mln EUR, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do 0,330 mln EUR w I kwartale 2023 r. EBIT poprawił się nieznacznie do -1,425 mln EUR w porównaniu z -1,569 mln EUR rok wcześniej. Negatywny wpływ na rentowność operacyjną Grupy miało zmniejszenie marż w segmencie wytwarzania energii, niższy wolumen sprzedaży komponentów PV oraz wyższe koszty osobowe i inne wydatki.

Amortyzacja wzrosła do 2,113 mln EUR z 1,952 mln EUR rok wcześniej, co wynika z uruchomienia nowych elektrowni w Rumunii. Koszty odsetkowe wzrosły o 8,5% rok do roku i wyniosły 2,678 mln EUR. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości -1,321 mln EUR w porównaniu do straty w wysokości -4,170 mln EUR w I kwartale 2023 r. Pozostałe całkowite dochody wyniosły 0,213 mln EUR, na co negatywny wpływ miały straty z tytułu przeliczenia walut. Całkowite dochody za I kwartał 2024 r. wyniosły -1,108 mln EUR.

Raport za I kwartał 2024 r. dostępny jest tutaj: https://ir.photonenergy.com/uploads/reports/quarterly/2024/2024q1-report-penv-final.pdf.

Perspektywy

Spółka opublikowała wytyczne na cały rok 2024, spodziewając się przychodów w przedziale 90 – 100 mln EUR, czyli co najmniej 27% więcej niż w 2023 r. i wyniku EBITDA w przedziale 16-18 mln EUR w porównaniu do 3,7 mln EUR w ubiegłym roku. 

Prezentacja wyników za I kwartał 2024 roku

W piątek 17 maja o godzinie 11:00 spółka organizuje wideokonferencję, podczas której zaprezentuje wyniki za pierwszy kwartał i odpowie na pytania. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie sesji za pośrednictwem funkcji czatu lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.

Telekonferencja: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2024-results-presentation

O firmie Photon Energy – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku, Photon Energy zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 160 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 131,1 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 1,2 GWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania instalacji PV o mocy 700 MWp na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną Lerta, Grupa posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Serbii. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego OSP z zakontraktowaną mocą 389 MW na 2024 r. Inna główna linia biznesowa Grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, a także na XETRA, wiodącej niemieckiej platformie transakcyjnej online. Siedziba Photon Energy Group znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.