Grupa Photon Energy publikuje wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2023 r.

  • W pierwszych sześciu miesiącach Spółka zwiększyła skonsolidowane przychody do 40,231 mln EUR (+24,3% r/r) w porównaniu do 32,367 mln EUR rok wcześniej, dzięki rosnącym przychodom z rynku mocy, handlu komponentami PV i usług inżynieryjnych.
  • Nieaudytowana skonsolidowana EBITDA spadła do 2,833 mln EUR w porównaniu do 10,142 mln EUR rok wcześniej, co oznacza spadek o 72,1% rok do roku.

Amsterdam - 18 sierpnia 2023 r. - Photon Energy N.V. ("Grupa" lub "Spółka") opublikowała niezaudytowane wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r., wraz z informacją na temat ostatnich zdarzeń operacyjnych.

"Mimo że dynamiczna sytuacja na rynku oznacza, że rok 2023 będzie bardzo wymagający, z kilkoma negatywnymi trendami jednocześnie wpływającymi na nasze wyniki finansowe, spodziewamy się utrzymania tempa wzrostu, dzięki połączeniu dotychczasowej działalności Grupy z usługami Demand Side Response oraz handlem energią elektryczną." - skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2023 r.

  • Zwiększenie mocy portfela własnych elektrowni (IPP) o 22,1 MWp w Rumunii. Grupa ukończyła i podłączyła do sieci swoje pierwsze rumuńskie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 22,1 MWp. Dodatkowe 10,2 MWp zostanie podłączonych do sieci w trzecim kwartale 2023 r., co zwiększy moc portfela własnych elektrowni PV do ponad 123 MWp, co oznacza wzrost o 34,0% od początku roku.
  • Rozpoczęcie budowy instalacji PV o łącznej mocy 20,1 MWp. Spółka rozpoczęła prace budowlane nad nowymi elektrowniami w Rumunii o łącznej mocy 20,1 MWp, które mają zostać ukończone do końca 2023 r. Prace budowlane nad kolejnymi 18,5 MWp, które osiągnęły etap gotowości do budowy (RtB), mają rozpocząć się w IV kwartale 2023 r. zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Operatorami Systemu Dystrybucji (OSD).
  • Ukończenie realizacji projektów PV (EPC) dla klientów komercyjnych i przemysłowych w Australii. Spółka odnotowała wzrost przychodów z projektowania i realizacji (EPC) instalacji PV, ponieważ w pierwszym półroczu 2023 r. zakończone zostały projekty o wartości 3,2 mln EUR. Trwają prace nad kolejnymi projektami, które mają zostać ukończone w drugiej połowie 2023 r., co przyniesie dodatkowe 5,4 mln EUR przychodów.
  • Podpisanie nowych umów O&M. Spółka odnotowała przyrost liczby klientów, którym świadczy usługi O&M (Operations & Maintenance), dodając w pierwszym półroczu 2023 r. do swojego portfela O&M instalacje o mocy 158 MWp
  • Przedłużenie umowy z Departamentem Obrony Australii. Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe nad własną technologią nanoremediacji in-situ przynoszą bardzo obiecujące wyniki w zakresie usuwania zanieczyszczeń PFAS (substancji per- i polifluoroalkilowych) z wód gruntowych i gleby. Wysiłki Spółki koncentrują się obecnie na komercjalizacji tej technologii.  Termin realizacji pilotażowego projektu dla australijskiego Departamentu Obrony został wydłużony o siedem miesięcy w celu zarządzania ryzykiem koordynacyjnym i umożliwienia zbadania synergii z planem działań naprawczych zaplanowanym w tej lokalizacji. Data zakończenia projektu ustalona na do 29 stycznia 2024 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.


W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2023 r. Spółka odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 40,231 mln EUR (+24,3% r/r) w porównaniu do 32,367 mln EUR rok wcześniej, dzięki rosnącym przychodom z rynku mocy, handlu komponentami PV i usług inżynieryjnych. Przychody z wytwarzania energii elektrycznej wyniosły 11,344 mln EUR, co oznacza spadek o 28,7% rok do roku, głównie ze względu na niższe uzyskane ceny energii elektrycznej i niekorzystne warunki pogodowe.

Spadek przychodów z wytwarzania energii elektrycznej został skompensowany przez wzrost przychodów z innych segmentów, które wyniosły łącznie 28,887 mln EUR, co stanowi wzrost o 75,6% rok do roku. Wzrost ten wynikał głównie z dodatkowych przychodów z rynku mocy (DSR), jak również z handlu energią elektryczną. Wzrost odnotowano również w innych segmentach, w tym w handlu komponentami PV, usług inżynieryjnych (EPC) oraz segmencie Operations & Maintenance.

Nieaudytowana skonsolidowana EBITDA spadła do 2,833 mln EUR w porównaniu z 10,142 mln EUR rok wcześniej, co oznacza spadek o 72,1% rok do roku. EBIT spadł z 5,169 mln EUR w I półroczu 2022 r. do -1,469 mln EUR w raportowanym okresie. Negatywny wpływ na rentowność operacyjną Spółki miał niższy udział przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z własnych instalacji, pogorszenie marż w handlu komponentami PV, rosnące zatrudnienie (prawie dwukrotny wzrost rok do roku), a także inne koszty związane z rozwojem biznesu oraz działalnością badawczo-rozwojową.

Negatywny wpływ na wynik netto miały koszty odsetkowe, które wzrosły do 5,472 mln EUR w I półroczu 2023 r., czyli o 27,5% r/r, co wynikało ze zwiększonych kosztów odsetek od finansowania bankowego w wyniku refinansowania portfolio czeskich i rumuńskich IPP (niezależnych producentów energii) Spółki.

Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 7,445 mln EUR w porównaniu do zysku netto w wysokości 0,539 mln EUR w pierwszym półroczu 2022 r.

Perspektywy

Na podstawie wyników półrocznych zarząd Spółki postanowił zrewidować swoje całoroczne prognozy i obniżyć szacunki skonsolidowanych przychodów na 2023 r. do 110,0 mln EUR ze 150,0 mln EUR ogłoszonych wcześniej w tym roku. Obecne szacunki przychodów w 2023 r. w porównaniu do skonsolidowanych przychodów za 2022 r. w wysokości 95,1 mln EUR przekładają się na oczekiwany wzrost o 15,6% rok do roku.  

Jednocześnie zrewidowane zostały oczekiwania dotyczące wyniku EBITDA z 29,0 mln EUR ogłoszonych wcześniej w tym roku do 10,0 mln EUR, co oznacza spadek o 58,9% rok do roku.

Zobacz raport finansowy Spółki za pierwsze półrocze 2023 r.: tutaj

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 130 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 113,1 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 940 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 540 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

 

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420777486464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.